Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska

Od początku kwietnia 2014 r. realizujemy projekt badawczy dotyczący inicjatyw kulturalnych dedykowanych osobom w wieku 50+ na terenach wiejskich województwa śląskiego. 
Pomysł na projekt wywodzi się z badania zrealizowanego przez nas w 2013 roku „Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”.

Badanie z poprzedniego projektu obejmowało ogólnie inicjatywy angażujące osoby w wieku 50+ z województwa śląskiego. Jednym z jego istotnych wniosków okazały się duże różnice w formach inicjatyw na terenach wiejskich i w miastach. Inicjatywy realizowane na terenach wiejskich różnią się m.in. pod względem tematyki i rodzaju realizowanych działań, demograficznych cech osób angażujących się w inicjatywy, a także formy prawnej podmiotów.
Raport z badania w roku 2013: www.stowarzyszenieask.pl

W ramach tegorocznego badania planujemy skoncentrować się na inicjatywach realizowanych na terenach wiejskich i ich specyfice.

W wyniku przeprowadzonego badania zostanie opracowany raport podsumowujący. Będzie on miał charakter diagnostyczny i ewaluacyjny. Przedstawiona zostanie specyfika inicjatyw realizowanych na terenach wiejskich województwa. Opisanych zostanie co najmniej 10 typów działań pod kątem częstości podejmowanych działań, ilości osób uczestniczących w poszczególnych typach działań, jakości, oceny użyteczności poszczególnych typów działań, oddziaływania na inne osoby oraz rozwój kapitału społecznego.

W ramach raportu wypracowane zostaną rekomendacje odnośnie pożądanego kształtu polityki
lokalnej i regionalnej dotyczącej działań realizowanych na terenach wiejskich skierowanych do osób w wieku 50+.

Dzięki badaniu nastąpi:
- zwiększenie wiedzy na temat specyfiki inicjatyw podejmowanych na terenach wiejskich przez i na rzecz osób w wieku 50+;
- zwiększenie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców terenów wiejskich województwa w wieku 50+ w zakresie inicjatyw społecznych i kulturalnych;
- zwiększenie wiedzy na temat specyfiki zaangażowania osób w wieku 50+ w rożnego rodzaju
inicjatywy społeczne i kulturalne;
- pogłębienie wiedzy o tym, w jakie inicjatywy osoby w wieku 50+ angażują się najczęściej;
- zwiększenie wiedzy o tym, czy realizowane inicjatywy są użyteczne dla osób w wieku 50+;

W ramach raportu przygotowane zostaną praktyczne rekomendacje dotyczące kształtu polityki
senioralnej w dziedzinie kultury, które przekazane zostaną instytucjom i organizacjom odpowiedzialnym za kształtowanie tej polityki w regionie i na poziomie lokalnym

Współorganizatorem zadania jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach (www.rok.katowice.pl).

Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2014 r.

Raport z badania w roku 2014: http://www.stowarzyszenieask.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.rok.katowice.pl/pl/