Powołanie Panelu Eksperckiego

W ramach projektu "Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa" powołany został Panel Ekspercki , w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów oraz samorządów z Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego. Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie spójnych zasad i procedur przyznawania samorządowych dotacji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na terenie naszego Subregionu system przyznawania grantów kulturalnych nie jest przejrzysty. Eksperci wskazują na kilka formalnych i pozaformalnych przyczyn takiej sytuacji.Przede wszystkim:
1) dotowanie corocznie tych samych zadań i brak wsparcia dla ofert innowacyjnych. Zdarza się, że nowe organizacje, nie dysponujące dorobkiem i doświadczeniem są "eliminowane" na samym początku,
2) niejasne wymogi formalne,
3) brak czytelnych zasad pracy komisji konkursowej, niejasne kryteria przyznawania ocen,
4) zbyt duże rozdrobnienie przyznawanych kwot, np. dotacja w wysokości 1500 zł jest za mała, by stworzyć wydarzenie, które uatrakcyjni ofertę kulturalną miast. 


Wyniki prac panelu eksperckiego zostaną przedstawione w formie raportu, który ukaże się w maju 2014 r. wraz z rekomendacją do wdrożenia nowych zasad przez samorządy i organizacje pozarządowe.Panel ekspercki działa w ramach projektu "Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych" realizowanego przez Raciborskiego Stowarzyszenie Kulturalne ASK przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.