Konferencja " Organizacje pozarządowe i samorządy lokalne – czy kultura obowiązuje również przy podziale dotacji publicznych?"


Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych”, który był realizowany na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego w okresie X 2013 r. – V 2014 r.  Konferencja odbędzie się 22 maja ( czwartek ) w Rybniku w Restauracji "Zakątek pod Teatrem" przy ul.Saint Vallier 1. Projekt był finansowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Głównym zadaniem projektu było przeprowadzenie badań – monitoringu jakości współpracy finansowej pomiędzy samorządami Rybnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia – Zdroju, Żor, a organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. W badaniach wzięli udział zarówno przedstawiciele administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych. Byli oni pytani o procedury związane z udzielaniem dotacji, praktykę wyboru ofert i finansowania konkretnych przedsięwzięć. Nasi badacze analizowali także dokumentację uzyskaną w urzędach w/w miast. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki tych badań.


Równocześnie z procesem badawczym trwały prace panelu eksperckiego, którego skład tworzyli przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz mediów lokalnych. Panel ten wypracował zestaw rekomendacji dla urzędów, które mogą pomóc zoptymalizować proces wyboru ofert organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.


PROGRAM KONFERENCJI: 
16.30-16.45 Rejestracja uczestników, otwarcie konferencji.

16.45-17.05 Wyniki badań „Monitoring Grantów Kulturalnych” – jak samorządy udzielają publicznych dotacji organizacjom pozarządowym, jak organizacje z tych dotacji korzystają. Mariusz Juszczyk, ASK

17.05-17.25 Główne wnioski z debaty publicznej dotyczącej kultury w 5 największych miastach subregionu zachodniego woj. śląskiego w świetle badań „Monitoring Grantów Kulturalnych”. Piotr Dominiak, ASK

17.25-17.45 Współpraca organizacji pozarządowych i samorządów w obszarze kultury na terenie woj. śląskiego w świetle badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2013 r. Piotr Adamiak, Stowarzyszenie KLON/JAWOR

17.45-18.05 Rekomendacje panelu ekspertów dot. zmian zasad finansowania organizacji pozarządowych działających w sferze kultury przez samorządy. Justyna Szyndler, ASK

18.05-18.30 Dyskusja i zakończenie konferencji.


Uczestnicy konferencji otrzymają publikację zawierającą pełny raport z przeprowadzonych badań „Monitoring Grantów Kulturalnych” oraz zestaw rekomendacji zmian dotyczących wyłaniania ofert w otwartych konkursach w dziedzinie kultury. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do 20 maja 2014 r. pod adres mailowy: ngo.ask@gmail.com lub pod nr tel. 507 371 947.

POSTY