Realizujemy badania "Kultura 50+ na terenach wiejskich ŚląskaRaciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK prowadzi badania na temat inicjatyw kulturalnych oferowanych osobom w wieku 50+ na obszarach wiejskich w województwie śląskim.


  


W pierwszym etapie badania sprawdzono, jakie możliwości udziału w kulturze mają osoby w wieku 50+ zamieszkujące tereny wiejskie. W tym celu zbadano ofertę instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

Aktualnie prowadzane są badania ankietowe z osobami 50+ korzystającymi z oferty kulturalnej na obszarach wiejskich. Przeprowadzane są również wywiady z przedstawicielami domów kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji.
Pozwolą one odpowiedzieć na pytanie, czy dostępna oferta jest przydatna dla odbiorców oraz czy wpływa na budowanie kapitału społecznego.

W wyniku przeprowadzonego badania zostanie opracowany raport podsumowujący. Będzie on miał charakter diagnostyczny i ewaluacyjny. Przedstawiona zostanie specyfika inicjatyw realizowanych na terenach wiejskich województwa. Opisanych zostanie co najmniej 10 typów działań pod kątem częstości podejmowanych działań, ilości osób uczestniczących w poszczególnych typach działań, jakości, oceny użyteczności poszczególnych typów działań, oddziaływania na inne osoby oraz rozwój kapitału społecznego. Raport opublikowany zostanie w grudniu 2014 r.

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Kultura 50+ na terenach wiejskich Śląska” dofinansowanego ze środków zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Współorganizatorem zadania jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

http://www.mkidn.gov.pl/