Raport - Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska

Przedstawiamy raport z badań poświęconych inicjatywom kulturalnym dla osób 50+ na terenach wiejskich województwa śląskiego.
Głównym celem badawczym przedsięwzięcia było zdiagnozowanie oraz przeprowadzenie ewaluacji wybranych, formalnych i nieformalnych, inicjatyw społecznych angażujących osoby w wieku 50+ z obszarów wiejskich województwa śląskiego. Ewaluacja była prowadzona z uwzględnieniem kryterium użyteczności działań dla uczestników oraz kryterium oddziaływania uczestnictwa na kapitał społeczny.

Wybrane najistotniejsze wnioski:
Oferta dla osób w wieku 50+ na obszarach wiejskich województwa śląskiego jest dobrze rozbudowana.
Uczestnictwo w inicjatywach kulturalnych dla większości osób zaangażowanych stanowi zarazem o poczuciu możliwości współdecydowania o treści, formie i zakresie inicjatyw.
Aktywność kulturalna wśród osób w wieku 50+ na obszarach wiejskich stanowi przede wszystkim domenę kobiet.
Uczestnictwo w inicjatywach kulturalnych stanowi istotne podłoże dla kształtowania się i umacniania kapitału społecznego.

Badania oraz opracowanie raportu zrealizowane zostały w ramach projektu „Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie realizowało Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.

Współorganizatorem zadania był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2014.